Местните депутати приеха план - сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерите на местните данъци и такси в общината през 2024 г. няма да бъдат променени.

По време на заседанието бе одобрена частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2023 г. и свързаните с това вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за т.г.

Приети бяха и финансовият отчет към трето тримесечие на 2023 г. на „МБАЛ - МЕЗДРА“ и Плановете за дейността на читалищата от Общината за следващата година.

Общинските съветници приеха публично оповестените правила за провеждане на конкурс за избор на управител и за възлагане управлението на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД за срок от 3 години, откри процедура за провеждане на конкурса и избра и назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Местният парламент даде съгласие Община Мездра да предостави за безвъзмездно ползване на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Районно управление „Полиция“- Мездра лек автомобил, закупен от Общината, с цел оптимизиране дейността на управлението при изпълнение на задълженията му за опазване на обществения ред.

Разгледана бе и подписка от жителите на село Лик, относно искане за ремонт на два моста и едно свлачище. Съветниците възложиха на кмета на община Мездра да внесе доклад от конструктивно обследване на мостовете в селото в срок до 31 март 2024 г.