Местните депутати единодушно потвърдиха предишно свое решение за кандидатстване за финансиране на обект "Изграждане на довеждащ водопровод до селата Долна и Горна Кремена"от каптаж „Пещта”. Решението бе мотивирано с констатиран недостиг на питейна вода, особено през летните месеци в двете населени места, както и с липсата на резервни водоизточници.

Без възражения бе приета Наредбата за допълнение на Наредба за реда и условията на обществено обсъждане на проекти от Закона за общинския дълг, включващи въвеждането на мерки за частична забрана за събирането на много хора в закрити помещения, допуска обществено обсъждане на открити обществени места при съблюдаване броя на участниците и допълването на нов член, съгласно който обсъждането може да се провежда неприсъствено, чрез попълването на нарочен формуляр, утвърден от Кмета на общината.

С 14 гласа за, 1 въздържал се и 4 против, общинарите приеха средносрочна бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2022-2024 година, както и прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2021- 22 година и прогнозата за общинския дълг, включително и намеренията за нов, и разходите за лихви по него за периода 2022-2024г.

По време на заседанието бяха приети отчета на Годишната програма за опазване на околната среда, проект за нова Програма за енергийна ефективност до 2024 година, както и отчет за извършени инвестиции от ВиК Враца в общинската инфраструктура.

Общинските съветници дадоха съгласието си за частично изменение на Общия устройствен план на община Мездра, за управление и разпореждане с общинско имущество и продажба на имоти частна общинска собственост.