Сред одобрените за финансиране 68 проектни предложения на общини от цялата страна е и проектът на Община Мездра, който предвижда подмяна на старото улично осветление с ново енергоспестяващо в гр. Мездра и в четири съставни села на общината - Дърманци, Игнатица, Моравица и Руска Бела. От реализирането на проекта ще се възползват 12 790 жители на община Мездра, които живеят в петте населени места.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта е 481 836.07 лв. Предстои да бъде подписан договор за финансиране на проекта между Министерството на енергетиката и Община Мездра.

Настоящата процедура е продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в която проектното предложение на Община Мездра беше оценено, одобрено и включено в списък с резервни проектни предложения поради недостатъчен финансов ресурс по програмата.

Процедура BG-RRP-4.025 е на обща стойността 62,5 млн. лв. и има за основна цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението в страната.