Обикновените звънарките са дребни патицови птици от разред Гъскоподобни с ясно изразен полов диморфизъм. Мъжките са с голяма черна глава със зелен отблясък и голямо бяло петно до юздичката. Окото е ярко жълто, а гърдите снежно бели. Женските са с кафява глава и сиво оперение. При младите птици много ясен отличителен белег е липсата на яркото жълто око.

Гнезди в гористи райони с блатна растителност, често в хралупи на стари дървета. Най-близките известни гнездови находища до новооткритото в България са от Румъния в Дунавската Делта, където гнезди редовно през последните години, и едно находище от Украйна, в района на река Днипро в Херсонска област. Интересен факт е, че малки са наблюдавани за първи път тази година и в покрайнините на сръбската столица Белград.

Източник: БДЗП