Местните депутати гласуваха обновяване състава на Постоянните комисии по Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост (ФБСДОС), „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” (УТООСИЕИ) и Образование, наука и култура (ОКН), в чиито състав влиза Преслав Христов.

По предложение на Председателя на ОбС Яна Нинова, за нов председател на комисията по Образование, наука и култура бе избран Тошко Стоянов.

С пълно мнозинство бе приета внесената от общинския съветник Тихомир Илчев Декларация за членството на Република Северна Македония в Европейския съюз, с решение копие от нея да бъде изпратено до Президента на Република България, до Председателя на Народното събрание, до Министерския съвет и до Министерството на външните работи.

Предложението на общинската администрация за промяна на съществуващите наемни договори на помещенията в Районната поликлиника, не получи необходимите гласове и бе отхвърлено.

По време на заседанието бяха приети и отчетите за дейността на читалищата от Община Мездра за 2021 г., при което градоначалникът направи предложение от сега нататък отчетите на читалищата да не се гледат повече от ОбС.

„Финансирането на читалищата е толкова нищожно за тези мохикани, които работят в тези културни институции, че просто е срамно да бъдат гледани отчетите” – допълни Аспарухов.

Общинските съветници определиха представител на Мездра в комисиите за изработване на Областна здравна карта и Областна аптечна карта да бъде Нели Минева – зам.-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности” и възлага на Кмета осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Бяха приети и решения за разпореждане и включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2022 г на имоти - частна общинска собственост в селата Ребърково, Моравица, Люти дол и Върбешница.

Съветниците не дадоха съгласие единствено за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс за добив на подземни богатства в землището на село Кален.

ОбС не е постигнал съгласие за избор на представител да представи позицията на Община Мездра по точките в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД - Враца, което ще се проведе 21.06.2022 г.