Общата концепция на проекта е да се демонтират старите прожектори и да се поставят нови 16 броя LED прожектори. Новите прожектори се предвижда да се монтират на пет съществуващи метални стълба, до които има съществуващи електрически кабели, които са с временно прекъснато електрическо захранване, но с възможност то да бъде възстановено след извършване на монтажните дейности. Стълбовете, на които ще се монтират прожекторите, попадат в два имота.

В първия имот попадат четири стълба с общо 13 броя нови прожектора, а във втория имот попада само един стълб с 3 броя нови прожектора за монтиране. Имотите са публична държавна собственост, с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора. Те попадат в защитена територия - природна забележителност „Белоградчишки скали”, както и в защитена зона Западна Стара планина и Предбалкан и защитена зона Западен Балкан.

Предстои закупуването на новите прожектори. Те ще бъдат монтирани с ресурси на общината.