Борбата с работата на черно е сред акцентите в контролната дейност на агенцията и при инспекциите с друга насоченост също задължително се проверява дали лицата, установени на работните си места, имат трудови договори, регистрирани в Националната агенция за приходите (НАП). Допълнителни мерки се прилагат в секторите "Строителство" и "Селско стопанство" като високорискови по отношение използването на недеклариран труд. Провеждат се и кампании за проверки в икономически дейности и обекти, за които също е установен висок риск от сива заетост.

От 22 август до края на 2022 г. са извършени 2560 проверки в питейни заведения и малки търговски обекти с акцент върху работата без трудови договори. Установени са 4171 нарушения, от които 2261 са свързани с трудовите правоотношения. По време на тематичната кампания са хванати 213 души да работят без трудов договор.

В периода 17-28 октомври 2022 г. пък са извършени целеви проверки на работодатели в страната, които през предходни години са наемали на работа на лица без трудови договори. За две седмици са реализирани 707 проверки, при които са засечени 74 души, работещи без трудов договор. Констатираните нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са общо 1670.

За 2022 г. се отчита повишена разкриваемост на случаите на работа без трудов договор. През годината при всички проверки са установени 3398 работещи без регистриран в НАП трудов договор при 2839 година по-рано.

Инспекцията по труда акцентира върху превенцията на недекларирания труд и в информационната си дейност. Разпространена е брошура с информация за основни трудови права на работещите, както и за начините за подаване на сигнали. Разработен е и специален софтуер, който подпомага работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират. Програмата представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления - работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Софтуерът е разработен по трансграничния проект "Сътрудничество за достойни условия на труд" ("Cooperation for decent work"), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", която е партньор по проекта.. Осигурен е и пряк път към него чрез банера "Провери дали работиш недекларирано".

По проекта са разработени и информационни материали, включително и видео клипове, които по атрактивен и достъпен начин представят на работещите какво печелят, когато работят декларирано. Видеоматериалите са достъпни и чрез банера "Достоен труд - от теб зависи, видео информация".