Данък върху недвижимите имоти,

• Такса битови отпадъци,

• Данък върху превозните средства.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска от данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичане на всеки от тези срокове върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:

безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - данък върху моторните превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци.

на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство,

• в Кметствата на населените места,

• в „Български пощи“,

• в Банка „ДСК“,

• в „Обединена българска банка“ (ОББ),

• в офисите на EasyPay и на FastPay.