Това е грандиозна победа не само за нас - групата на работниците, но и за всички работещи хора, които не могат да свържат двата края. Става въпрос за над 630 млн. заети в света, т.е. всеки пети работник не получава достатъчна заплата, за да измъкне себе си или семейството си от бедността, какво остава да има достоен живот, заяви Пламен Димитров. Той посочи, че ангажирането на МОТ с разработване на дефиниция за заплата за издръжка, а на тази база и изготвяне на методология за изчисляване, е важна предпоставка за постигането на по-висока социална справедливост в заплащането на труда.

"Това е първата, но много важна стъпка към постигане на по-голяма съгласуваност на международно равнище за осигуряване на доходи, гарантиращи издръжката на живота, както и към информационно обезпечаване на дебатите за определяне на заплатите на национално равнище", каза Димитров. Той подчерта, че до момента е имало очертани задължения на МОТ да се насърчава достигането на заплатата за издръжка, но въпреки това досега организацията не се е занимавала достатъчно задълбочено и ангажирано с въпроса. "Въпреки че на национално и международно равнище се развиха много други инициативи за определяне и оценка на заплатата за издръжка, МОТ видимо отсъстваше от тези дейности поради липсата на консенсус. Тази седмица най-накрая успяхме да постигнем този консенсус и да преодолеем дългогодишната безизходица", подчерта президентът на КНСБ.

В речта си той посочи още, че в заключителния документ от работата на Комитета по заетостта е поставен фокус върху качествената заетост. Разглежда се необходимостта от насърчаване не само на количеството, но и на качеството на заетостта, включително чрез справяне с несигурните форми на труд. Групата на работниците добре знае, че през последните години тези форми на труд се разраснаха, което задълбочи неравенствата, бедността и уязвимостта, и ние сме доволни, че в заключенията се призовава за обръщане на тази тенденция. В тях се подчертава още необходимостта от осигуряване на адекватна защита на всички работници, независимо от техния трудов статус - типичен, атипичен (платформен). Те също така призовават за правилна класификация на трудовите правоотношения - и обръщат специално внимание на уязвимостта на работещите на платформи.

Документът набляга още на значението на колективното договаряне, за да се гарантира справедливо разпределение на печалбите в процеса на създаване на добавена стойност по веригите на доставки. Особен акцент се слага и на подкрепата за оптимален баланс между професионалния и личния живот. Постигнато е съгласие, че държавите-членки следва да насърчават гъвкави схеми на работно време и дистанционна работа. Те ще са доброволни, при заявено желание от страна на работещите.

Бяха разгледани и въздействията на новите технологии върху условията на труд и постигнахме съгласие, че МОТ ще подкрепи държавите-членки в преодоляването на някои от рисковете, които тези нови технологии пораждат, такъв пример е алгоритмичният мениджмънт, каза Димитров. Това е изкуствен интелект, който набира скорост и се прилага не само в дигиталните платформи, но и в големи корпорации. Чрез него се управляват работещите - назначават се кадри, оценява се трудът им, повишават се или се намаляват възнаграждения и дори се вземат решения за уволнения.

"Заплатите са решаващ аспект на качествената заетост и в заключенията е поставен много силен акцент върху осигуряването на адекватни, справедливи и недискриминационни заплати. Това следва да се постигне чрез осигуряване на адекватни минимални заплати, както и чрез подкрепа за колективното договаряне на всички равнища - с други думи, не само в предприятията, но и на секторно и национално равнище. Силно се набляга и на преодоляването на неравенството в заплащането", каза още Димитров, цитиран в прессъобщението.


Източник: fakti.bg