Събков предлага краткосрочният дълг да бъде поет с договор за общински заем с Фонд "ФЛАГ". Срокът за неговото погасяване е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по договорите за безвъзмездна помощ, сключени с Управляващия орган на Програмата по двата проекта, и чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мездра по Закона за публичните финанси.

Максималният лихвен процент е шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4.083%, а други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.

Въпросът за поемането от Община Мездра на краткосрочен общински дълг в размер на около 750 000 лв. ще бъде разгледан на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 25 април.

Това е второто искане за кредит от Фонд "ФЛАГ", което Събков предлага на местния парламент от началото на тази година. На извънредно заседание в началото на месец март Общинският съвет разреши на Община Мездра да сключи договор с Фонда, с който тя пое краткосрочен общински дълг в размер на 357 126 лв. за реализирането на проект за саниране на 18 жилищни сгради в гр. Мездра по Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020.

Ако новият заем бъде одобрен, само тазгодишните кредити на Община Мездра от "ФЛАГ" ЕАД ще възлязат приблизително на 1 млн. и 100 хил. лв.