© Община Монтана

През следващите месеци екипът ще да подготви 5-годишна стратегия за местно развитие на територията на 28- те села в Монтана и Медковец. Основана насока е да се активизира потенциала на всички заинтересовани страни, чрез създаване на местни партньорства между представители от публичния, стопанския и нестопанския сектор. Предвижда се близо 12 600 души да участват в информационните събития по проекта. Ще бъдат направени анализи на територията, обучени поне 50 лидери на местната общност, организирани 140 работни срещи.

В рамките на проекта ще бъдат създадени умения и капацитет на местната инициативна група Монтана – Медковец, която ще бъда четвъртата, учредена в областта. В дейностите се предвижда и информиране на широката общественост за подхода „Водено от общностите местно развитие” и възможностите за финансирана на инициативи по повече от един фонд.

МИГ Медковец- Монтана ще работи за интегрирано и устойчиво развитие на територията като представлява интересите на общността, социалната и културна характеристика на района и конкурентните предимства.