На страница в официалния сайт на Община Враца е публикувана подробна информация относно мотивите за провеждането на формата на пряката демокрация - референдума. Има обяснения за реда и мястото на провеждането му. Гласуването ще се извършва с бяла бюлетина, която съдържа трите въпроса и възможните отговори - "Да" и "Не", изписани с еднакъв шрифт срещу всеки един от въпросите. Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички.

Всеки гласоподавател гласува като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не" за съответния въпрос. Вотът с "Да" означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса. Вотът с "Не“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението. Всеки гласоподавател ще трябва да постави в плик бюлетината, на която е зачертан избрания от него отговор и да пусне плика в избирателната кутия.

Във връзка с изборите за президент и вицепрезидент от Община Враца поясниха, че избирателите, чиито постоянни и настоящи адреси са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателен списък по настоящ адрес до края на 22 октомври. Трудно подвижни граждани с трайни увреждания, които не им позволяват да отидат до урните, но желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, трябва да изявят желанието си в писмена форма, заявление-образец, подписано лично.

Заявлението и копие от експертното решение на ТЕЛК трябва да се изпратят по поща, факс или електронно на интернет страницата на Община Враца. Срокът за това също изтича на 22 октомври. Тогава е и крайният срок за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.

Отстраняването на непълноти и грешки в избирателните списъци може да стане до 29 октомври.