Поскъпването става по искане на МВР с аргумента, че се въвеждат по-модерни документи за самоличност, които съответстват на европейския регламент. Това се разбра още от наскоро качени за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации проектопромени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Всъщност новите такси са свързани с бъдещите нови лични карти с чип. Тяхното издаване трябваше да започне от края на 2023 г., но това така и не се случи. В мотивите към промените на Тарифата вътрешният министър Калин Стоянов обяснява, че това вече ще е възможно от май т.г., но в края на месеца не е известно това да е факт. Затова и кабинетът обяснява, че новите такси ще влязат в сила от началото на 2025 г. При всички положения при новите цени става дума за лични карти с чип, които да могат да се използват и за електронна идентификация.

От сряда промените в Тарифата са факт. В специално съобщение, правителството обяснява, че "необходимостта от въвеждане в националното законодателство на нови образци на лични документи, издавани от България, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1157 на ЕП и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение". С тях по-конкретно се предвижда личната карта да притежава електронен носител на информация, който съдържа биометрични данни, а разрешението за пребиваване, което се издава от МВР, ще се съобрази с унифициран дизайн.

Съобразяването на новото поколение български лични документи със спецификациите в документ 9303 на ICAO, които са общоприложими за машинночитаемите документи за пътуване и осигуряват оперативна съвместимост в световен план, ще улесни свободното движение на хора, обясняват от българското правителство.

Въвеждането на единните минимални стандарти за сигурност във връзка с формата на документите, действащи в ЕС, ще улесни тяхната проверка и контрол на автентичността от страна на другите държави членки, като ще направи тяхното използване по­бърза, по-лесно и по-сигурно.

За определянето на размера на държавните такси в МВР е изготвена Методика за изчисляване на размера на таксите за издаване на българските лични документи.

Въз основа на посочената методика са определени следните размери на такси на български лични документи за обикновена услуга, а именно:

- лична карта - 30 лв.;

- карта за пребиваване - 40 лв.;

- разрешение за пребиваване - 40 лв.

Предлага се запазване на размера на таксата от 18 лв. за обикновена услуга за новата лична карта до края на 2024 г., а считано от 01.01.2025 г. да се издава лична карта с новия размер на таксите.

С оглед на това, че определеният по реда на методиката размер на такса за разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се намалява от 45 лв. на 40 лв. е предложено тя да започне да се събира от 17.06.2024 г.

Таксите ще се дължат срещу извършването на услуга и са определени с оглед на разходите по извършване на тази конкретна услуга, а не принципно и независимо от естеството на услугата.

В резултат от възприемане на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1157 ще отпадне възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на лица от 18- до 70-годишна възраст ще се издава лична карта с 10-годишна валидност, а на лице над 70 години - лична карта с 30-годишна валидност, разказва Министерски съвет в официалното си съобщение.

С оглед запазване на установената практика на провежданата социална политика преференциалните такси за издаване на лична карта целевите групи граждани се запазят, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга:

1. За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;

2. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.;

3. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида обикновена, бърза и експресна услуга;

4. За издаване на лична карта на лица от 18- до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.;

5. За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв.;

6. Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв.

Размерът на таксата за карта за пребиваване на членовете на семейства на граждани на ЕС, на членовете на семейства на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, е 30 лв. за обикновена услуга. За бързо издаване на посочения документ таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Размерът на таксата за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец е 40 лв.


Източник: segabg.com