Обещетенията ще бъдат изплащани от областния управител. По сметка на Областната администрация са постъпили първоначално 25 316 лева за общо седем имота. С втори транш са преведени още 150 118 лева за 1 150 имота. Списъците с номерата на отчуждените имоти са налични в Областна администрация – Враца и са на разположение на гражданите и в Община Мездра, както и в кметства Дърманци, Ребърково, Типченица и Люти дол.

Директорът на дирекция в Областната администрация, Диана Янкова обясни, че за да получат обещетенията, гражданите трябва да представят в деловодството на Областната управа следните документи, доказващи правото на собственост:

- Документ, удостоверяващ право на собственост

- Скица на имота

-У достоверение за наследници

- Удостоверение за идентичност на имена

- Банкова сметка

- Нотариално заверено пълномощно.

Правоимащите граждани трябва да знаят, че за обезщетение в размер над 100 лв. се представя удостоверение за тежест, издадено от Агенция по вписванията. За обезщетение в размер до 100 лв. е необходима декларация по образец за липса на тежести.

Гражданите, чиито имоти са отчуждени, могат да получат подробна информация от Център за информация и административни услуги на място или на тел. 092/66-14-29 и от деловодството на телефон – факс: 092/ 66 31 18.