За делегираните от държавата дейности се планират 9 536 721 лв. За дейност на Професионалните гимназии средствата са в размер на 997 365 лв. Дофинансирането в тази дейност е на ПГ по МСС – гр. Мездра в размер на 3866 лв.

За „Неспециализираните училища“ се планират 5 614 707 лв., от тях 5 570 527 лв. по стандарт за делегирана от държавата дейност и 44 180 лв. за дофинансиране на ОУ „Васил Кънчов“ Моравица.

Средствата делегирани от държавата дейност „Детски градини“ са в размер на 2 472 220 лв.

Реализираните в края на 2020 г. преходни остатъци по бюджетите на училищата и детските градини общо възлизат на 650 766 лв. с са включени по бюджетите им за 2021 г. В дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ се планират по стандарт 52 525 лв.

В местната отговорност се планират 86 771 лв. за „Други дейности по образованието“ – средства за персонал и издръжка на бази, охрана и поддръжка за закрити учебни заведение и др.

Ръководителите на детските градини предложиха поставянето на видеонаблюдение в дворовете на детските градини, тъй като случаите на вандализъм стават все повече. В отговор градоначалникът заяви, че може да бъде направено, ако е в полза на персонала и родителите.

Кметът бе категоричен, че отговорността за поддържането на сградите не трябва да спира, само защото се учи онлайн. Не само това, но и координацията с Общината трябва да се подобри, каза още Аспарухов и заяви, че директорите са отговорни за навременното свързване с общинската администрация и заявяването на помощ в приемливи срокове.

Във връзка с това, директорите излязоха с предложение за организиране на срещи, поне веднъж месечно, с кмета Иван Аспарухов и заместник-кмета „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ - Нели Минева.

Това ще изведе на преден план бързото разрешаване на проблемите на детските и учебните заведенията, но и ще даде възможност да се представят успехите на учениците на областно и национално ниво.

Аспарухов коментира и състоянието на професионалните гимназии и паралелките в тях. Според него, има безотговорност в системата за образование на територията община Мездра и трябва да се работи повече за подобряването ѝ.

Във връзка с това, трябва да бъде изградена общинска образователна политика, която да съдейства за задържането на децата на Мездра в местните средни училища. Всеизвестен факт е, че всяка година над 50 деца избират да учат в други градове, което определено създава трудности при осъществяването на държавния план-прием в мездренските училища.