Искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет - Мездра Яна Нинова бе другата „гореща” точка в дневния ред на априлската сесия на местния парламент. Съвместното искане отправиха 7-те общински съветници от Коалиция „Народен съюз” и ПП АБВ. Мотивите на вносителите: поради системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца - лоша координация в работата на постоянните комисии в Общинския съвет.

От Коалиция „Народен съюз” изтъкнаха внасянето на неокомплектовани материали за разглеждане в заседанията на комисиите към ОбС, липсата на юридически становища към материалите, които се нуждаят от правна консултация, внасянето за разглеждане в последния момент на материали по т. нар. „бърз член”, както и политически мотиви.

От ПП АВБ мотивираха своето присъединяване към искането като посочи-ха редица пропуски в работата на Общинския съвет. Сред тях е липсата на контрол от страна на Общинския съвет изпълняват ли се в срок от Общинската администрация в срок решенията, взети от местния парламент.

Председателят на ОбС Яна Нинова отговори на отправените критични забележки и заяви, че приема този вот на недоверие не като адресиран лично към нея, защото смята, че си върши съвестно работата, а като наказателен вот срещу кмета на общината.

При тайното гласуване предложението за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет не бе прието. За оставката гласуваха 7 съветници, а останалите 12 бяха против.