Отчет за дейността на градското читалище през миналата година изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта основните моменти в библиотечната дейност, както и най-важните изяви и успехи на международно, национално и местно ниво на 8-те самодейни и художествено-творчески колективи, които развиват дейност към читалището: Представителен танцов ансамбъл, Детски фолклорен състав "Мездренче", Женски народен хор, Група за стари градски песни "Мездрея", Танцова формация "Keep It Real", Литературен клуб "Христо Ботев", Краеведско дружество и Експериментален театър. Анализирани бяха също организационното и финансово състояние на читалището.

"Радостно е, че през отчетния едногодишен период читалището няма неразплатени разходи или закрита дейност, подчерта в отчета Валентин Вълчев. Всички самодейци, в една или друга степен, са усетили трудностите, които изпитваме, но сериозната финансова дисциплина, екипната работа при разчета на основните средства в Бюджет 2018 и взаимното разбиране са водещи за успешна работа в институцията, която се е превърнала в наша кауза."

"През 2018 г. заедно написахме историята на нашите успехи, радости и тревоги, през които минахме и за които заплатихме с цената на много труд, търпение и толерантност. Затваряйки тази страница, желаем във всеки от вас да остане чувството на удовлетвореност от постигнатите успехи и на принадлежност към нашето читалище.

От името на Настоятелството Ви благодаря за подкрепата и нека заедно да продължим да попълваме читалищната история с престижните си представяния, да бъдем пазителите на културните традиции в гр. Мездра, а нашето читалище да продължи да бъде авторитетна институция и стожер на българските ценности", каза в заключение Вълчев.

Общото събрание прие отчета за дейността на Читалище "Просвета" през 2018 г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през тази година.

Приет бе и Бюджет 2019, в който са заложени приходи в размер на 152 324 лв. В това число 117 673 лв. държавна субсидия, 12 хил. лв. от спонсорство, дарения и концертна дейност, 10 хил. лв. от такси и членски внос и 3 651 лв. субсидия от Община Мездра.

В разходната част на бюджета на читалището за тази година са предвидени 112 563 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, 20 хил. лв. за издръжка на самодейните колективи и 5 157 лв. за закупуване на реквизит.

На събранието бяха приети двама нови членове на мездренското читалище - Николай Ненов, учител в ОУ "Христо Ботев" - Мездра и инж. Милена Асенова, служител в "БДЖ - Пътнически превози".