Процедурата финансира дейности, свързани с придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер; създаването на нов онлайн магазин, въвеждането на ИКТ системи/модули; консултантски услуги за подготовка на проектното предложение.

Интерес към процедурата проявиха граждани, собственици на микро- и малки предприятия на територията на общината, с различна сфера на дейност.

По време на изнесената приемна, бе предоставяна и информация относно процедури за „Предоставяне на обучения за дигитални учения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ и „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“. Всеки посетител получи брошури, рекламни и информационни материали на центъра.

Подобни изнесени приемни, експертите ще проведат и в останалите общини от областта.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.