От постъпилите 1 128 проектни предложения на общини и кметства от цялата страна със средства в размер до 15 000 лв. ще бъдат финансирани 323 проекта. Сред тях е проектът на Кметство Типченица за изграждане на зрителски трибуни със 100 места към съществуваща спортна площадка и озеленяване на прилежащите части към нея.

Сред одобрените за финансиране със средства в размер до 7 500 лв. 150 проекта (от постъпили 507 проектни предложения) на училища и Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) е проектът на ПГ „Алеко Константинов“ - гр. Мездра за създаване на градина за билки и подправки, както и за изграждане на кът за отдих на учениците - кът за тихи игри (маси за шах с пейки и табло за морски шах) и поставяне на тенис маса на открито.

Двата екологични проекта са на обща стойност 22 500 лв.

Останалите 13 проектни предложения, подадени от кметства, училища и детски градини в община Мездра, не са одобрени за финансиране:

• „Обособяване на кът за игра и отдих на най-малките жители на село Горна Кремена“ на Кметство Горна Кремена,

• „Фитнес на открито“ на Кметство Зверино,

• „Зелено волейболно игрище“ на Кметство Крапец,

• „Изграждане на иновативен екологичен център в с. Лик за придобиване знания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители - деца - природа“ на Кметство Лик,

• „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих, развлечения и детски кът“ на Кметство Оселна,

• „Изграждане на футболно игрище в с. Очиндол“ на Кметство Очиндол,

• Кметство Ребърково - „Кът за спорт и детски игри в с. Ребърково“,

• „Класна стая за обучение на открито“ на СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино,

• „Екопарк „Вазов и ние“ на СУ „Иван Вазов“ - гр. Мездра,

• „Природата - наш общ дом“ на ОУ „Христо Ботев“ - гр. Мездра,

• „Обичам природата - и аз участвам“ на ДГ „Детелина“ - гр. Мездра,

• „Екозанималня на открито“ на ДГ „Роза“ - гр. Мездра

• и „Обичам природата - и аз участвам“ на ДГ „Слънчице“ - гр. Мездра.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по всички одобрени за финансиране проекти е до края на месец декември 2024 г.

Миналата година в община Мездра бяха реализирани два екопроекта на обща стойност 21 500 лв., през 2022 г. - отново два проекта на обща стойност 15 000 лв., а през 2021 г. - шест проекта на обща стойност 50 000 лв.