Първият участък е от границата с област Видин, в района на Добри дол, до Лом, включително ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Пристанищна“ и част от ул. „Ковачишка“, до моста над р. Лом в град Лом /от км 23+167 до км 46+880/. Втората отсечка е от изхода на гр. Лом през Ковачевица, Долни Цибър до границата с област Враца /от км 49+691 до км 78+820/. За близо 3 км участък от трасето в урбанизираната територия на гр. Лом през юли т. г. по договора за текущ ремонт и поддържане е възложено изработването на технологичен проект за текущ ремонт, като срокът за изготвянето му е 30 септември т. г.

Индикативната стойност на поръчката е 1 056 780 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта на обществената поръчка е да се подобри експлоатационното състояние и носимоспособността на пътната настилка, както и отводняването на пътното платно и безопасността на движение.

Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на Технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. По трасето на второкласния път са регистрирани три свлачища – североизточно от с. Орсоя, източно от с. Сливата и при с. Горни Цибър, регистрирани в периода 1974-1982 г. В техническия проект следва да се предвидят дейности за укрепването им.

Срокът за подаване на офертите е до 30 септември т. г.