Работната среща за отчитане на дейностите по проекта започна с посрещане на гостите с питка, мед и шарена сол и продължи с музикален поздрав и изпълнение на Любомир Гешковски, който свири на гъдулка.

Основната цел е постигане на комплексно въздействие както върху образователното развитие на децата, така и за изграждане и възпитаване на социокултурен модел на поведение, утвърждаване на междукултурните ценности и надграждане компетентностите на педагогическите специалисти и помощник-възпитатели за работа в интеркултурна образователна среда.

В него са включени общо 147 деца на възраст от 3 до 6 години, посещаващи ДГ „Мир“ – Мездра, с разновъзрастова група в с. Долна Кремена, 12 педагогически специалисти и 10 помощник-възпитатели.

Непреки участници при изпълнение на заложените дейности в проекта са родители, членовете на Обществения съвет, представители на Общинската работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите, създадена по Програма РОМАКТ, доброволци, представители на училища, детски градини и Неправителствени организации (НПО).

Проектът включва пет дейности: организация и управление, информираност и публичност, подготовка, провеждане и обратна връзка от обучение с педагози и помощник-възпитатели, разработване на образователно направление „Етнокултурно взаимодействие“ и разработване на авторски игри, образователни табла и работни листа.

„Разработихме ново образователно направление, което се нарича като проекта – „Етнокултурно взаимодействие“. То ще бъде осъществявано чрез формите на педагогическото взаимодействие от новата учебна година“, заяви за MediaNews директорът на детското заведение Диана Вутова.

Тя допълни още, че децата заедно с помощник-възпитателите и учителите, са разработили авто-дидактични игри, които ще бъдат използвани в новото образователно направление.

Д-р Лало Каменов ръководител на Центъра за образователна интеграция коментира проекта, с който участва ДГ „Мир“.

ДГ „Мир“ беше класирана на челните места, когато се проведе конкурсната процедура за финансиране. Мога да кажа, че това е един от най-добрите проекти, които в момента се финансират от центъра. Те поставят едни солидни основи на развитие на интеркултурната перспектива в България в сферата на предучилищното образование“, каза още директорът на центъра.

В програмата бяха включени още игри в двора на детската градина, където педагогическият екип заедно с малчуганите представиха авторските игри, образователните табла и работните листа и презентация с резултатите от дейностите по проекта.

Официални гости на работната среща бяха директорът на Центъра за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства – Лало Каменов, координаторът и експерт в ЦОИДУЕМ – Нирен Хасанова, представители от Община Мездра, родители и директори на учебни заведения от града.