© Диана Вутова

По повод празничните събития в детското заведение гостуваха актьорите от Flying Seagulls към Фондация „Тавита-България“, които зарадваха малчуганите със специално подготвен спектакъл.

В Детска градина „Мир“ в Мездра се възпитават 129 деца в пет градински и една яслена групи, разпределени по възрастова обособеност. Градината има филиал в село Долна Кремена, където функционира една разновъзрастова група от 16 деца.

Детската градина е открита на 01.11.1971 г. като детски комбинат за 140 деца, с 4 градински и 2 яслени групи. Градинските и яслени групи се обединяват в ДГ на 01.10.1973 г.

През 1993 г. след решение на педагогически съвет и съгласие на община Мездра и РУО - ВРАЦА, детската градина става една от 9-те авторски детски градини в България за социализация на деца от ромски произход в неравностойно положение. От тогава работи по програмна система "Аз променям света" на проф. д-р Ирина Колева.