Пожарите с преки материални щети през миналата година са били общо 143. Два пожара са възникнали в сектор хотелиерство и ресторантьорство, три в сектор търговия и ремонт, а по един пожар в секторите образование, култура и спорт, финансови и застрахователни дейности. Шест пожара са класифицирани в други дейности.

Анализът на причините за възникналите пожари през 2019 г. показва, че най-често те са възникнали вследствие на: небрежност при боравене с открит огън – 48 броя; късо съединение – 23 броя; техническа неизправност – 20 броя; неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 18 броя; самозапалване – 3 броя; нарушена технология – 2 броя; природни явления - 2 броя;, строителна неизправност – 2 броя; некачествен ремонт – 2 броя; огневи работи – един пожар. При осем от пожарите има данни за умишлени действия. В процес на установяване на причините за възникването на пожари са 20 случая. Три пожара са класифицирани в други причини.

През 2019 г. служителите, упражняващи държавен противопожарен контрол за осигуряване пожарната безопасност на обектите в експлоатация, извършили 34 комплексни проверки на обекти и връчили 34 протокола от комплексни проверки; 290 контролни и 865 тематични проверки на обекти; съставили 267 констативни протокола от контролни проверки и 83 справки от тематични проверки; за привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 30 разпореждания. Общият брой на предписаните мероприятия е 58. Съвместно с други ведомства и служби на МВР са извършени 240 проверки, а по сигнали на граждани 10 проверки. През миналата година са извършени и три проверки на дистрибутори на продукти за пожарогасене.