Тя обърна внимание, че най-трудно е да се улови емоционалното насилие над деца. И призова гражданите, които считат, че има нещо притеснително около състоянието на някое дете, да се обърнат към социалните работници. Приоритетът на социалните работници е най-напред детето да бъде изведено от рисковата среда, след което да се работи с родителите, каза Танева за случаите, в които има кризисна ситуация в семейството. По повод обсъжданите в публичното пространство няколко случая на деца, тя каза, че има стремеж да се повиши оценката на обществото към работата на АСП.

Относно подобряването на дейността на социалните работници, Танева обяви, че се предвижда проект за строго профилирани обучения – за работа по случаи с насилие над деца; за превенция; за работа с осиновители и приемни семейства; за изготвяне на доклади до съда и т.н. Ще има въвеждащи и надграждащи обучения, за да може социалните работници да подобрят компетенциите си, каза тя.