Пилотната спортна програма бе проведена от доказани спортни специалисти от града – Татяна Еленкова и Пламена Чубурова, като след приключването ѝ следва да бъдат анализирани ползите от подобни програми, а според обратната връзка от участващите – има остра нужда от подобни дейности, насочени към възрастните.

Програмата бе реализирана в рамките на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработване на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Инициативата се провежда паралелно в пет Европейски държави - България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия, като партньор от България е Асоциация за развитие на българския спорт.


„Социални програми за повишаване на физическата активност на възрастни са изключително необходими в общностите и се радваме, че имахме възможност да проведем програмата HEPA-S в Берковица. Надяваме се тя да послужи за вдъхновение на местните администрации да предоставят подобни услуги, които освен превенция на заболявания и осигуряване на качествен живот на възрастните, е и прекрасна възможност за поддържане на тяхната социализация и активност в обществата ни. Инвестицията в такива програми е инвестиция в здраве и качествен живот, като сравнено с други общински инвестиции в гражданите, тя е със сравнително малка финансова стойност, но води до огромен резултат“ – сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт.

Ползите за здравето от практикуването на спорт и физическата активност (ФA) са добре установени в научната литература. Изследвани са многобройни резултати за документиране на ползите от ФА върху човешкото здраве, включително намалено разпространение на хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония), подобрено психическо здраве (депресия, стрес), качество на живот, повишен функционален капацитет, подобрени когнитивна умения (намалени нива на деменция, болест на Алцхаймер), водещи до подобрение в качеството на живот и намалена смъртност. Физическата активност е в основата на човешкото здраве и благосъстояние.

Социалните ползи от участието в спорт и физическа активност са особено важни за възрастните хора. Мерките за насърчаване на участието в различни физически активности често са насочени към деца и младежи и по-малко се фокусират върху значението на физическата активност за лица на възраст над 65 години.

Проектът ще обърне специално внимание върху лицата настаненени в „Домове за стари хора“, сдружения и асоциации на възрастните хора и тн. Проучванията показват, че 25% от лицата на възраст над 60 години в Европа са физически неактивни, от което става ясно, че Европа се нуждае от иновативни упражнения за тази целева група, които да вземат предвид тяхното физическо състояние, ограниченията свързани с тяхното здравословно състояние и физическите възможности, които те притежават.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва участието в поне 150 минути аеробна физическа активност с умерена интензивност всяка седмица. На ниво Европейски Съюз (ЕС), от докладът, представен от Тибор Наврачич (Еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта в Европейската Комисия) в София по време на годишния Спортен Форум на ЕС става ясно, че нивата на участие в спорт и физическата активност не са се променили и остават ниски от последното проучване на Евробарометър.

Проектът „HEPA“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.