Заседанието ще започне с приемане на План за заседанията на Общинския съвет през третото тримесечие на 2017 година. След приемането на плана, Председателят на ОбС Яна Венелинова ще направи отчет за работата на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие.

Кметът на общината, инж. Генади Събков, ще докладва за изпълнението на актове на ОбС - Мездра за периода април – юни 2017, както и за годишния финансов отчет на „Нови енергии” ООД за 2016 г.

На заседанието на местния парламент ще се обсъди и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Мездра.

Общинските съветници ще разгледат и гласуват предложението на Детска градина „Мир” - Мездра, с детска група в село Типченица, да бъде включена в списъка на защитени детски градини.

Ще бъде поставен въпросът за кандидатстването на Община Мездра с проектно предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта „Подкрепа на деинституционализация на грижите на децата” по Оперативна програма „Региони в растеж”.

В дневния ред на заседанието е заложено и обсъждане за отпускане на персонална пенсия на Анатоли Георгиев от Мездра.

В края на заседанието кметът, инж. Генади Събков, ще отговаря на две актуални питания на съветника от коалиция "Народен съюз" инж. Георги Валентинов.

Първото питане е свързано със строежа на „Спортна зала Мездра” и е предизвикано от предоставената от кмета информация на поставен въпрос от общинския съветник Катя Йотова за същия обект. Въпросите засягат договорните отношения между общината и фирмата изпълнител на строително монтажните работи на обекта и мерките за стопанисване на строежа.

Второто питане, внесено от съветника, е свързано със закупуването на видеокамера за нуждите на PR отдела на общината.

Юлската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца".