65 са първокласниците в местата за лишаване от свобода през тази година. Най-много са учениците в Стара Загора, където е и най-голямото училище в системата на затворите - там са записани за обучение 183 затворници. Следва Софийският затвор със 182 ученици. В единствения затвор за жени в Сливен ученичките ще бъдат 43, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца -12.
Учебните планове и учебните програми, по които се обучават осъдените, съответстват на държавните образователни изисквания за придобиване на степен на образование. Всички имат равен достъп до образователни, обучителни и квалификационни дейности, като участието им е доброволно и се отчита при определяне на степента на поправяне и превъзпитание.

Настанените непълнолетни лица подлежат на задължително обучение. Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.