През отчетния период. е отменена една текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект. Няма наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. Ддадени са две предписания - едно в протокол от проверка и еднос писмо на РИОСВ - Монтана. Постъпили са суми от глоби и имуществени санкции в размер на 1 120 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 376,75 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН няма постъпили суми.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 102 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат отосъществената контролна дейност са почистени три замърсени терена на територията на гр. Белоградчик на площ от около 2 дка.

Взето е участие в една Държавно - приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на област Монтана.