Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с един процентен пункт. Увеличават се необходимата възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за мъжете - 64 г. 1 м. възраст и 38 г. 6 м. стаж, за жените - 61 г. 2 м. възраст и 35 г. 6 м. стаж. Увеличава се с 2 месеца минималната възраст за пенсиониране за работещите в сектор "Отбрана и сигурност" - 53 г. 2 м

От 1 януари 2018 г. тежестта за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 или с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2017 г. (3,8 на сто, определен по правилото на чл. 100 от КСО) Пенсиите за трудова дейност се преизчисляват с новата тежест за всяка година осигурителен стаж от 1,169 на сто от 1 юли 2018 г. От 1 юли се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 3,8 на сто - от 200,00 лв. на 207,60 лв. Запазва се максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките - 910 лв.

Хората, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно да упражнят правото си на избор за промяна на осигуряването им от УПФ във фонд "Пенсии" / фонд "Пенсии на лицата по чл.69" на Държавното обществено осигуряване. Това те могат да направят само през 2018 г. Дава се право на хората, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. вкл. с намален индивидуален коефициент, да поискат преизчислението им без намаление на индивидуалния коефициент, като заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалните си партиди в УПФ към фонд "Пенсии" / фонд "Пенсии на лицата по чл.69" на ДОО.

Това право може да се упражни в рамките на 2018 г. Необходимо е кумулативно да са налични следните условия: отпусната им е пенсия за осигурителен стаж и възраст; пенсията е отпусната с начална дата от 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. вкл.; пенсията е изчислена с намален индивидуален коефициент. Заявленията се подават в ТП на НОИ, което изплаща пенсията им. Заявленията са по образци, които са утвърдени от управителя и са налични на сайта на НОИ.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. са определени нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се, за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители и на паричните обезщетения и помощи от ДОО: минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се -510 лв, минимален месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 350 лв. Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете става 380 лв.

Променено е условието за придобиване право на парично обезщетение за безработица /ПОБ/. Съгласно изменението право на обезщетение имат хората, които са осигурени във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването. Променен е срокът за изплащане на обезщетенията за безработица, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който хората са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 година.

При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца, при стаж от 3 години и 1 ден до 7 години- 6 месеца, от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца, от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца, над 15 години -12 месеца. От 2018 г. месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава на 40 лв. за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта става 90 лв., а за семейства с три деца - 135 лв. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. Въвежда се допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лв. до 500 лв. Те ще вземат 80 на сто от пълния размер на помощта.

Източник: novini.bg