Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - за патентен данък,

44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 - за данък моторни превозни средства,

44 24 00 – за такса битови отпадъци.

• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, включително чрез ПОС устройство,

• на касите на „Български пощи“,

• в офисите на „Изипей“ („EasyPay“) и „Фаст Пей“ („FastPay“),

• в „Обединена българска банка“ (ОББ),

• в Банка „ДСК“,

• в Кметствата на населените места.