© Агенция по заетостта

„Наемането на ромски консултанти в структурите на Агенция по заетостта сложи началото на процеса на активиране в общността още през 2008 година“, припомни изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, който откри днес среща за обмяна на добри практики на трудовите посредници – ромски медиатори. Той подчерта, че работата на ромските медиатори дава пример за равнопоставеност, способства за по-бързото и пълноценно интегриране на представителите на малцинствените групи и играе важна роля за активиране на неактивните в България.

Заместник-министърът на труда и социалната политика проф. Емил Мингов, който бе гост на днешното събитие, заяви институционалната подкрепа за развитие на медиаторството сред ромската общност чрез Националния план за действие по заетостта, в който ежегодно се предвиждат мерки за подобряване на дейността, вкл. и условията на работа на ромските медиатори.

Срещата ще даде възможност на повече от 70 ромски медиатори, назначени в Агенцията по заетостта, да споделят опита си и да обменят добри практики, приложени в различни райони от страната. Така ще се търси надграждане на знанията и уменията на всеки един ромски медиатор при изпълнение на основната му мисия – активиране на неработещи, неучещи и нетърсещи трудова реализация лица, предимно от ромския етнос.

На двудневната среща ще бъдат разгледани и бъдещите дейности на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за мотивирането и включването на пазара на труда, както и въвеждането на нови подходи в работата на ромските медиатори.

Източник: Агенция по заетостта