Националният екип по организация и управление на проекта започва предоставянето на услугата "приемна грижа" през 2016 г. за 1489 деца в 82 общини партньори.

През януари тази година достигнатият брой деца са 1521, а с 85 нови настанявания през февруари, при 74 прекратени, е потвърдена тенденцията за повече нови настанявания и леко увеличение в броя на настанените деца.

С най-много деца, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, са областите Варна, Плевен, Хасково, Велико Търново и Монтана. Най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са в областите Ямбол, Силистра, София област и Кърджали.

С най-много незаети приемни семейства - над 30%, в края на анализирания месец са пет области - Добрич, Пазарджик, Силистра, Търговище и Ямбол.

През януари нови 65 деца са настанени в приемни семейства по проекта "Приеми ме 2015".

Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, разясняват на сайта си от АСП.

В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел "Закрила на детето" и от доставчици на социални услуги.