© "Врачански Балкан"

Образователната инициатива започна с презентация за защитените зони в Община Мездра. Учениците научиха за видовете местообитания, които се опазват в защитените зони "Врачански Балкан" и "Каленска пещера", както и за ограничителните режими в тях. Чрез интерактивни игри децата се запознаха с застрашени видовете растения и животни, опазвани от Натура 2000.

Слънчевото време позволи на децата да преминат и кръговия маршрут Наследствена пътека - Очин дол и да видят интересни видове растения и животни, като жълтокоремна бумка, шипоопашата костенурка, белоглав лешояд, комароцветна орхидея и др. В програмата беше включено и посещение на комплекс „Дядо Йоцо гледа". В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

Инициативата се организира в рамките на проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца" изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Източник: vr-balkan.net