Разходите за дейността на дружеството през 2015 г. са приблизително 2 700 000 лв. 70% от тях са за заплати и социални осигуровки, а останалите 30% - за издръжка. Налице е намаление със 172 000 лв. в сравнение с 2014 г. и с 25 000 лв. спрямо 2013 г.

Според финансовия анализ, представен от управителя д-р Илиана Михайлова, разходите за едно легло през м. г. възлизат на 26 668 лв., а за един преминал болен - на 548 лв. Средната брутна работна заплата в лечебното заведение е 831 лв.

Приходите на МБАЛ - Мездра за 2015 г. са 2 700 000 лв. Това е с 73 000 лв. по-малко в сравнение с 2014 г. и с 24 000 лв. по-малко спрямо 2013-та. С най-много постъпления - по 645 000 лв., са Вътрешното и Неврологичното отделение. Всички звена, с изключение на Хирургичнотото и ОАИЛ, имат намаление на приходите спрямо предходната година.

Коефициентът на финансова автономност на болницата е 0,23. Това означава, че дружеството е с повишена задлъжнялост и понижена финансова независимост от кредитори, т. е. със собствения си капитал не може да покрие задълженията си изцяло.

Към 31 декември 2015 г. болницата притежава активи за 971 000 лв., от които 641 000 лв. дълготрайни. През м. г. са придобити дълготрайни активи за 131 000 лв. Собственият капитал на дружеството е 181 000 лв.