Услугата „Семеен трудов консултант” цели да се достигне до по-широк кръг от икономически неактивни хора в цели семейства. Предвижда се всеки член от фамилията да получава услугата на бюрото по труда, от която има потребност – информация, професионално консултиране, привличане към регистрация на нерегистрираните членове на семейството, включване в обучение, устройване на работа на поне единия родител, ако и двамата са безработни. Водещи при предоставянето на услугата са трудовите посредници. При необходимост и възможност може да се включат психолог или кейс-мениджър. Ролята на кейс-мениджърите е да помагат при ясна потребност за преодоляване на проблеми, свързани с комуникацията с институции. Ако е необходимо, те придружават безработното лице за получаване на услуга от друга институция, разясняват експертите.

„Психологическо подпомагане” пък е специализирана услуга, чрез която се премахват проблеми и бариери, пречещи на безработните да се реализират успешно на пазара на труда. При индивидуалното психологическо консултиране се използват специфични техники за намаляване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности. При груповото психологическо консултиране се формират социални умения за търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на безработните хора. Изграждат се основни умения за общуване и представяне пред работодателите. Предимството при груповото консултиране е, че се създават взаимоотношения на взаимна подкрепа и обмяна на опит между самите участници, уточниха експертите от АЗ.

През месец септември 1820 са новорегистрираните безработни в бюрата по труда в цялата страна, съобщават още от Агенцията по заетостта. Всички те са участвали в 149 информационни срещи, организирани от териториалните структури на ведомството.