На 19 февруари са взети четири водни проби от реката и от тръбите. Предварителните резултати от анализа показват, че няма замърсяване на р. Дунав с опасни вещества. Параметрите на повърхностните води на р. Дунав преди и след точката на заустване на тръбите са със стойности, характерни за водното тяло през този сезон.

От документална проверка на Община Лом е станало ясно, че тези тръби отвеждат води от открит охранително-отводнителен канал, който преминава през града и отвежда дъждовни води и дренажни води и водите от три изворни чешми. Откритият канал се пресича с клон на главния канализационен колектор на Лом, отвеждащ смесен поток дъждовни и отпадъчни води. В този участък колекторът е отворен и изпълнява ролята на дъждопреливник.

С цел предотвратяване преливането на отпадъчни води от дъждопреливника в сухо време, комисията реши да се извърши преглед на ревизионните шахти при дъждопреливника за отстраняване на евентуално наличен нанос и въз основа на документацията да се анализират параметрите на колектора (дъждопреливника). Ще бъде направена проверка и за нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в отводнителния канал. "ВиК" - Монтана и Община Лом ще уведомят писмено РИОСВ - Монтана и БДДР - Плевен за констатациите от проверките.