На публичното обсъждане са поканени да присъстват кметове и кметски наместници, общински съветници, жители на общината, представители на неправителствени организации, на бизнеса, както и на средствата за масово осведомяване.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на Общинската администрация и в деловодството на Общинския съвет, публикувани са и на сайта на Община Мездра.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронна поща: obsmezdra@gmail.com, както и в деловодството на Община Мездра.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2018 г. ще бъде разгледан и на предстоящата на 29 август (четвъртък) сесия на Общинския съвет.