Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт двама съдии в Специализирания наказателен съд по процедурата, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, Протокол №31/23.10.2018 г.

На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията закри една щатна длъжност "съдия“ в Окръжен съд - Врац и една щатна длъжност "съдия" в Окръжен съд - Монтана. С решението се разкриват две длъжности "съдия" в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията преназначи Христина Михайлова Иванова - съдия в Окръжен съд - Враца, и Цветан Иванов Колев - съдия в Окръжен съд - Монтана, на длъжност "съдия" в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. На назначените магистрати е възложено да довършат наказателните дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Източник: legalworld.bg

* Имената на новите съдии в Софийския градски съд и в Специализирания наказателен съд не са упоменати в информацията.