Същевременно, на основание чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Мария Терзииванова - прокурор в Районна прокуратура - Варна и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането "Много добра".

На основание чл. 196, т . 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране на Тодор Деянов - изпълняващ функциите административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян, Вяра Алексиева и Елена Димитрова-Петкова - прокурори в Районна прокуратура - Варна, Асен Палавеев - прокурор в Районна прокуратура - Велинград, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането "Много добра".