Радослава Симеонова е завършила Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски" през 1978 г. В периода февруари 1979 г. до април 1993 г., е работила извън органите на съдебната власт като юрисконсулт в ДСО "Водно стопанство" - Враца, Автокомбинат - Враца и "Товарен транспорт" - Враца. През 1993 г. е назначена за районен съдия в Районен съд – Враца, а през следващата година е преназначена за заместник - председател в Районен съд - Враца. От март 1999 г. до момента е изпълнявала длъжността съдия в Окръжен съд – Враца. В периода от октомври 2004 г. до декември 2009 г. е била назначена за заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Враца.

Като съдия се ползва с авторитет и уважение сред останалите съдии и съдебните служители. Показателно за отличните й професионални качества е и това, че Радослава Симеонова е избрана от Общото събрание на Окръжен съд - Враца за съдия наставник на младшите съдии при въвеждането на този институт през 2006 г., като тези функции е изпълнявала до 2018 г.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд поставя Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, като на 26 юни 2020 г. поощрява Радослава Симеонова с отличие „Личен почетен знак: първа степен - златен“ и с парична награда в размер на 1000 лв. Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.