Заседанието започна с прочитането на Декларация за 100 – годишнината от подписването на Ньойския договор от общинския съветник Тихомир Илчев. Местните сенатори почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите на този антихуманен акт.

След продължителни дебати и инфарктни междуличностни сблъсъци, провокирани от бившия кмет, Общинският съвет в Мездра прекрати договора на д-р Илиана Михайлова – Тихолова, без да я освобождава от отговорност, считано от датата на вписване на настъпилите промени в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Решението бе взето с 18 гласа „За“,а трима от съветниците не гласуваха.

Припомняме, че в началото на месеца д-р Михайлова подаде заявление да бъде освободена от заеманата длъжност, във връзка с избирането й за общински съветник. При така стеклите се обстоятелства, ОбС избра за временно изпълняващ длъжността управител на болницата в Мездра д-р Петьо Вълчев за срок до провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече от 90.

Д-р Петьо Вълчев благодари за оказаното му доверие и пое отговорността да направи всичко възможно, заедно с общинската администрация за подобряване състоянието на лечебното заведение. Той заяви, че познава добре болницата, защото е работил тук, познава и хората, както и че оценява важността от стабилизиране на състоянието й, защото е от изключително важно стратегическо значение.

Общинският съвет реши да бъдат утвърдени изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 г. в ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица, както следва:три слети (в I-III, II-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелки (в V клас).За целта учебното заведение ще бъде дофинансирано от общинския бюджет с 40 552 лв, но само в рамките на учебната дейност.

Относно съдбата на учебното заведение, кметът Иван Аспарухов допълни: „Длъжен съм да заявя, че през месец април ще внеса предложение за закриване на училището. Ще преценим колко средства са необходими за издръжката на училището и ще дофинансиваме само недостига на до края на учебната година”.

В останалите точки от дневния ред, съветниците взеха решение Председателят на ОбС Яна Нинова да бъде определена за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и за член на Областния съвет за развитие на Област Враца. За нейни заместници бяха избрани инж. Георги Валентинов и инж. Мирчо Мирчев.

Бе прието решението Яна Нинова да бъде член в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) и ежегодно изплащане на членски внос към НАПОС-РБ, както и до края на м. март да бъде преведен годишния членски внос в Асоциацията за 2020 г. в размер на 630 лв.

Във връзка с определянето на 1 съдебен заседател за Районен съд – Мездра с мандат 2020-2024 г., бе открита процедура за определянето му и избра временна комисия за провеждане на процедурата по избор с председател Катя Йотова и членове Венета Петрова, Йордан Гергов, Красимир Стефанов и Косто Томов.

Междувременно бе определен и съставът на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ПКПУКИ) към ОбС Мездра: председател - Тихомир Илчев и членове –Катя Йотова, Мирчо Мирчев, Христина Стоянова, д-р Ивайло Тодоров и Яна Нинова.