В проекта за дневен са включени още Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД за четвъртото тримесечие на 2021 г., шестмесечен отчет по изпълнение на актуализираната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Общинарите ще обсъждат и приемат одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за Външно електрозахранване на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво на територията на кариера за скално-облицовъчни материали от находище Дионисо-2 в землището на с. Горна Кремена, както и разрешаване изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя на с. Зверино и Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Външно електрозахранване с кабели за обект в землището на с. Върбешница.

В проекта за дневен ред са включени още две докладни записки и две жалби на граждани.

Сесията ще бъде излъчена пряко по ТВ Враца.