Изграждането на довеждащия водопровод от язовир "Среченска бара" до Враца е четвъртият етап на проекта за Воден цикъл на града. За последните три години, са завършени всички дейности по Първа и Втора фаза на проекта, като успоредно с това бяха напълно възстановени настилките на голяма част от улиците, компрометирани от изкопните работи по проекта. В рамките на третия етап бе въведена в експлоатация Пречиствателната станция за отпадни води, която вече функционира.

След завършването на дейностите по изграждането на довеждащия водопровод ще се редуцират загубите на вода, като същевременно честите аварии по мрежата ще бъдат минимизирани, а качеството на питейната вода ще бъде значително подобрено.