Г-жа Евденова поясни, че през новата учебна година по предварителни данни 139 деца от Община Мездра ще преминат в ново учебно заведение. За целта началникът на РУО - Враца предлага сформирането на 6 паралелки- по една в СУ “Св.Климент Охридски“ – с. Зверино и в СУ “Иван Вазов“- гр.Мездра и по две в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и Професионална гимназия „Алеко Константинов“.

Кметът заяви, че приоритет на Община Мездра е да подпомогне учебните заведения да предлагат обучение, чрез което да се задоволят нуждите на бизнеса от професионално подготвени и търсени кадри. Той защити идеята в СУ “Иван Вазов“ да се даде възможност за сформиране на две нови паралелки - едната с чуждоезиков профил, а другата специалност „Електронна търговия“ с професия „Организатор интернет приложения“.

В тази връзка на срещата бе обсъдено Заявление от Пламен Пешаров, управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД до г-жа Евденова. В него се предлага в Мездра са се разкрият паралелки за обучение и подготовка на кадри за експлоатация на железопътния транспорт в 2 професии. Те са „Техник на жп техника“ , специалност „Локомотиви и вагони“ с допълнителна правоспособност „Заварчик“, „Помощник –локомотивен машинист“ и „Ревизор вагони“ и професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника“.

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД заявяват желание и за разкриване на паралелка с ½ професия „Техник на жп техника“ и ½ професия „Електротехник“ дуална форма на обучение. За целта дружеството ще осигури стипендии за постигнат отличен успех през учебния срок и до 5 неизвинени отсъствия; реални практически познания по специалността чрез надграждане на базовата учебна подготовка по теория; сключване на индивидуален трудов договор в XI и XII клас с включени клаузи за заплата.

Железопътният превозвач е готов да поеме и заплащането на осигуровки, намирането на работа и наставник. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД предлага добра и гарантирана професионална реализация след завършване на обучението според придобитата професионална квалификация; много добра учебна и професионална подготовка –отлична основа за бъдещо продължаване на образованието във ВУЗ, включително възможност за стипендии при обучение в университет по специалности, необходими за дружеството, както и професионално израстване.

През март в Мездра ще се проведе традиционната "Панорама на образованието“, на която учебни заведения, осъществяващи прием след завършен VII и VIII клас, ще представят профилите и професиите за учебната 2018/2019 учебна година. Община Мездра ще окаже съдействие на екипите на учебните заведения чрез изготвяне на интерактивни презентации и брошури, представящи възможностите за професионално обучение и привличане на ученици от региона.