На заседанието бяха приети финансов отчет за първо полугодие на 2020 г. и финансово-икономически анализ на дейността на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД. От анализа, представен от управителя на дружеството д-р Соня Съботинова, става ясно, че въпреки кризата, предизвикана от Covid-19, за първото шестмесечие на тази година лечебното заведение отчита положителен финансов резултат в размер на 102 хил. лв. Краткосрочните задължения на общинската болница са намалели от 396 хил. лв. към 30.06.2019 г. на 260 хил. лв. към 30.06.2020 г., т. е. със 136 хил. лв. Този резултат е следствие на драстичното намаление на задълженията към доставчици със 119 хил. лв. и на намалелите задължения към финансови предприятия с 29 хил. лв.

ОбС даде съгласие Община Мездра да се включи като партньор в подготовката на проектно предложение на Община Враца по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., и да си сътрудничи с Община Враца и с „Норск Енерджи“ (Norsk Energi) - водещо консултантско дружество от страната донор Кралство Норвегия, при кандидатстването и изпълнението на проект „Екологични и рециклиращи образователни институции“.

Съветниците одобриха направените през 2019 г. от “ВиК“ ООД - Враца инвестиции на територията на община Мездра на обща стойност 286 618,98 лв. (без ДДС). Сред по-значимите от 74-те обекта, изпълнени от водоснабдителното дружество през миналата година, са реконструкция на довеждащ водопровод от „Манчово езеро“ и на помпената станция в с. Типченица (на обща стойност 42 655,74 лв.), реконструкция на напорния резервоар на кв. Гарата в с. Ребърково (32 546,28 лв.) и на напорния резервоар в с. Люти брод (32 034,67 лв.), реконструкция на водопровода от помпена станция висока зона в гр. Мездра (23 948,97 лв.) и др.

ОбС упълномощи кмета на община Мездра Иван Аспарухов, а в негово отсъствие - председателят на Общинския съвет Мездра Яна Нинова, да представлява Община Мездра на извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК-а на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца, на 30.09.2020 г. и да гласува „за“ препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Враца за 2021 г. да е в размер на 20 000 лв.

Местният парламент разреши да се изработи Подробен устройствен план - План за застрояване за разширение на гробищния парк в с. Моравица и се разпореди с имоти - частна общинска собственост, в землищата на селата Дърманци, Зверино и Люти дол.

В началото на сесията кметът Иван Аспарухов поздрави съветниците със 70-годишнината от обявяването на Мездра за град. Със ставане на крака и едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на Борис Вутов (1948-2020 г.) - дългогодишен кмет на с. Очин дол, който почина наскоро.