Принципите са: 1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и ефективност; 4. Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично поведение; 7. Компетентност и капацитет; 8. Иновации и отвореност за промени; 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Стабилно финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност.

Тези принципи са в основата на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа и валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Общината, на която е присъден Европейския етикет, има право да използва за свои представителни цели названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020-2022 г.“.

Участието на общините в процедурата за присъждане на Европейския етикет е от значение за тях, защото дава възможност за:

• структурирана самооценка на качеството на предоставяните услуги в общината;

• получаване на обратна връзка от гражданите за качеството на получаваните услуги;

• обективна и независима оценка на приложението на принципите за добро демократично управление в общината;

• възможности за споделяне на опит и добри практики с други общини, включително на европейско ниво.

Съществен момент в настоящата процедура е, че общините, на които е присъден Европейски етикет, ще могат да кандидатстват по схема за подкрепа на малки проекти, с цел насърчаване развитието и иновациите при прилагане на принципите на добро демократично управление.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

През 2010 г. страната ни стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои местни власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на Стратегията. Отличието се връчва за период от 2 години, а главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.

До момента са проведени четири процедури, в рамките на които са връчени 64 сертификати. С Европейски етикет за добро демократично управление досега са удостоени 29 общини. Сред тях е и Община Мездра, която през 2013 г. получи сертификат за Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, удостоверяващ постигнато високо качество на управлението в общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление.