За поредна година Регионалното управление на образованието – Враца изпраща предписание училището в село Моравица да бъде закрито, считано от 01.09.2020г. Въпреки това, ОбС в Мездра на своето заседание, проведено на 28.05.2020 година, с 18 гласа „За”, „Против” – 2 и „Въздържал се”- 1, взе решение, с което НЕ дава съгласие за закриването на учебното заведение. Все пак, кметът на общината заяви, че този път се дава последен шанс за съществуването на учебното заведение до 21 май 2021 година.

Във връзка с това, областният управител Малина Николова за пореден път върна за ново обсъждане решението на Общинския съвет. В писмото се посочват мотивите за връщането, тъй като цитираното правно основание е общо и не са конкретизирани причините за вземането на това решение. В становището на Регионалното управление по образованието – Враца се изтъква, че училището в Моравица следва да бъде закрито, тъй като съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, за да се формира паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирано училище, трябва да има разрешение от началника на РУО.

Освен това, в решението не са осигурени допълнителни средства за обезпечаването на учебния процес, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на образованието.

Казусът с Основно училище "Васил Кънчов" в Моравица има своята предистория.

Припомняме, че на редовна сесия на Общинския съвет в Мездра от 28 април 2017 г., на основание чл. 312, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образованието, от началото на учебната 2017/ 2018 бе закрито училището в село Елисейна, поради недостатъчния брой ученици - 19 в цялото училище. Тогава училището в Моравица оцеля с три слети паралелки (в I-II, III-IV и VI-VII клас) и една маломерна паралелка (в V клас), в училището се обучават 25 ученици, т. е. с 43-ма по-малко от необходимия минимум. Тогава областният управител върна за ново обсъждане решението на Общински съвет - Мездра като незаконосъбразно в частта му относно слетите паралелки в ОУ "Васил Кънчов" – Моравица.

За учебната 2018/2019 година, Регионалното управление на образованието във Враца отново излезе с категорично становище до председателя на Общинския съвет и до кмета на Община Мездра, че трябва да бъдат предприети мерки по производството за издаване на заповед от министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище "Васил Кънчов” в Моравица.

В становището на инспектората бяха изтъкнати мотивите, че в училището се обучават 26 деца, разпределени в три слети паралелки и една самостоятелна маломерни паралелки. Недостигът на ученици в I-II клас до минималния брой ученици е 9, в III-IV клас - 9, в V-VI клас – 10, а общият брой недостиг до минималния брой в трите паралелки е 28 ученици

Така за пореден път порочният кръг се затваря.