С друга своя заповед губернаторът оспори и върна за ново обсъждане приети от Общински съвет – Козлодуй решения, относно освобождаването от длъжност на временно изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй д-р Момчил Иванов и избора на нов временно изпълняващ тази длъжност д-р Емил Гогошев, поради незаконосъобразност.

Заповедта е издадена на основание Закона за местното управление и местната администрация, съгласно което Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнато за ново обсъждане един и същ акт. Към момента на приемането на т. 3 от дневния ред, относно смяната на Управителя на лечебното заведение, все още е било предстоящо и неизвестно като резултат, връщането й като нова точка е недопустимо и невалидно.

Предвид гореизложеното, Стефан Красимиров е оспорил решението и го е отнесъл до Административен съд – Враца, с молба за отмяната му.