Възможност за сключване на споразумение и провеждане на съкратено съдебно производство по административнонаказателни дела, както и присъждане на възнаграждение за един адвокат по тях са друга част от промените.

Поощрението за нарушителите не е новост, но за пръв

път се въвежда като общо правило в ЗАНН, валидно за всички случаи.

Подобен подход беше възприет преди доста години в Закона за движение по

пътищата, който предвиди, че ако до 14 дни се плати глобата по

електронен фиш, се дължи 70 на сто от нейния размер. Това според

авторите на промените в ЗАНН е довело до 86% ръст на събираемостта,

затова те прогнозират, че повсеместното прилагане на този институт ще

доведе да рязко увеличаване на събираемостта на имуществените санкции.