Областният управител Малина Николова акцентира върху резултатите от съвместната работа на директорите на учебните заведения, бизнеса, регионалната и местните власти, благодарение на която държавните и регионалните политики в сферата на образованието се реализират все по-ефективно всяка година.

Изпълнени са целевите стойности за съотношението на професионалното образование към профилираното, зададени от МОН и при определени от министерството 69,47% са постигнати 74,74%. Според Николова това са много добри показатели за територията на областта по отношение разширяване обхвата на професионалното образование.

Областният управител отчете, че липсват образователни стратегии и политики в общините от област Враца. Във връзка с това,всяка община трябва да изготви собствена стратегия, която да предвижда мерки за подобряване на обучението и предлагането на по-добра образователна среда по места.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова направи анализ на Държания план-прием за настоящата 2020/2021 учебна година, според който са сформирани са 59 от планираните 60 паралелки. От тях 45 са професионални, а 14 профилирани. Паралелките с дуална форма на обучение са 4.5, защитените – 4, а тези, с очакван недостиг - 9.

За Мездра броят на учениците завършили основно образование е 131, от които 124 са се записали в областта. В друга област на страната са отишли 7 деца, няма заминали за чужбина, а 1 повтаря класа.

От анализа стана ясно, че броят на реализиралите се зрелостници от двете професионални гимназии в Мездра е много малък. От завършилите 20ПГ „Алеко Константинов“ само 6 работят по придобитата професия.Тревожен е фактът, че само 3-ма от зрелостниците са продължили образованието във ВУЗ по професионално направление и 3-ма са записали друго.

От професионалната гимназия по МСС завършилите са 13, от които 2 са се реализирали по професията, а само 1 е продължил във ВУЗ.

В СУ „Иван Вазов“ са завършили 45 зрелостници,от тях 12 работят, а 24 са продължили образованието си във ВУЗ и 1 - заминал в чужбина.

В СУ „Св.Кл. Охридски“ в Зверино завършилите 12 клас са 10, 8 от тях са започнали работа и 2 - записали висше образование.

Галина Евденова посочи, че за предстоящата учебна година се очаква да завършат общо 1432 седмокласници и да продължат обучението си в 33 училища и 58 паралелки. Тя отбеляза, че във връзка с реализирането на Държавния план-прием за предстоящата 2021/2022 учебна година се очаква общините в област Враца да разработят общински стратегии за развитие на образованието, съобразно регионалните политики.

Министерство на образованието реализира проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, като от област Враца са включени 9 училища, с 328 ученици в 16, 5 паралелки. По Програма „Еразъм+“, ще се осъществи проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“, който се реализира в три пилотни области – Враца, Стара Загора и Бургас и обхваща всички завършили професионално образование през 2018 г.

Област Враца е на първо място в страната с най-висок процент реализиране на професионално образование, подчерта Галина Евденова.

На заседанието присъстваха представители на общините в област Враца.